Tito i drugovi - II deo ePUB ¸ Tito i eBook ✓

Tito i drugovi - II deo Hronika borbi za vlast u kojima su se prijatelji pretvarali u neprijatelje nastala na osnovu vi edecenijskog istra ivanja i pogleda u dosad neotvorene arhive Jo e Pirjevec je plodan istori ar Za poslednjih trideset godina, pored brojnih rasprava, objavio je devet monografija u kojima se bavio slovena kim i jugoslovenskim prostorima u XIX i XX veku Pirjev eva dela su prevo ena i nagra ivana U Sloveniji mu je dodeljeno zvanje ambasadora nauke Tog zvanja bi on bio dostojan i da je napisao samo studiju Tito i drugovi Ali ona je te ko zamisliva bez one iroke osnove koju je postavio svojim celokupnim delom Bez znanja i kulture, bez filozofije istorije i ume a kazivanja, koje je u tu osnovu ugradio Pirjevec je godinama istra ivao u me unarodnim i doma im arhivima Prou avao je razli ite izvore, me u kojima prvi izvore diplomatske i obave tajne provenijencije Ostvario je uvid u veoma obimnu literaturu itao je Titove savremenike neprijatelje i saveznike u Drugom svetskom ratu, ideolo ke protivnike u zemlji i svetu, jeretike i revizioniste u komunisti kom pokretu Memoaristika u naj irem obimu, sa mogu no u upore ivanja i provere, u Pirjev evoj studiji ima mesto jedinstvenog i nezaobilaznog izvora Najzad, Pirjevec je itao samog Tita, to ve ina savremenih autora o njemu smatra izli nim Iz predgovora Latinke Perovi


About the Author: Jože Pirjevec

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Tito i drugovi II deo book, this is one of the most wanted Jože Pirjevec author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top