Kral Kaybederse PDF ✓ Paperback

Kral Kaybederse Zihnimizin Kadim Efendisi bilin d m z ,insana istemi d nda neler yapt rabiliyor,onu g rd k bu hikayede fkeyle pi manl n asl nda kol kola gezdi ini,insan n kendini de i tirmesinin d nyay yerinden oynatmaktan bile zor oldu unu,psikiyatrinin ise insan kendine affettirebilme sanat ,bilimi oldu unu bize g stermeyi ba ar yor G lseren Han m.Hikayenin tam ortas nda dola p duruyor G lseren Han m.Rahats z m oldum Hay r.Hatta benim bile en az ndan tan as m geldi kendisiyle ok do al anlat m Zihnimizin Kadim Efendisi bilin d m z ,insana istemi d nda neler yapt rabiliyor,onu g rd k bu hikayede fkeyle pi manl n asl nda kol kola gezdi ini,insan n kendini de i tirmesinin d nyay yerinden oynatmaktan bile zor oldu unu,psikiyatrinin ise insan kendine affettirebilme sanat ,bilimi oldu unu bize g stermeyi ba ar yor G lseren Han m.Hikayenin tam ortas nda dola p duruyor G lseren Han m.Rahats z m oldum Hay r.Hatta benim bile en az ndan tan as m geldi kendisiyle ok do al anlat m var,rahat okutuyor,merak uyand rmay ba ar yor,sayfalar birbiri ard na evriliyor Kral Kaybederse, bir edebi eser olmaktan ok bir vaka analizi gibi o u yerde ger ekten bir psikiyatristin not defterini okuyo gibisiniz En az ndan bir okur olarak b yle bir dedretin ne oldu unu d n yorsak ona yak n oldu unu hissediyor insan Hikayenin baz yerleri ger ekten kopuk ancak b t nl korumak i in bir araya getirildi ini d nd m o y zden beni rahats z etmedi Kurgu olmayan ya da az bir ey kurgu olan roman severler i in bulunmaz bir kitap. Pek ok kad n n g nl ne taht kurmu bir kral Hep yedek ki iler istiyor etraf nda En b y k korkusu yaln z kalmak , nk i inde doldurulamayan bir bo luk var O da hayat n kad nlarla dolduruyor Peki bu krall k ne zamana kadar devam edecek Bu hikaye kurgu de il ger ekten ya anm bir hikayeymi.Dili sade, av na av olan bu hikaye ise bence olduk a ama olduk a ibretlik Bug ne kadar okumayanlar n biran nce okumas , okuma s ras nda bulunan kitaplar n n ne almalar gereken bir kitap Ya anm bir hikaye olmas nemini daha da artt r yor. Kral Kaybederse bir ok okurun oku, ok be eneceksin demesi zerine alm oldu um bir kitapt Ama ne zaman s ra gelir okurum bilmiyordum yani pl n yapmam t m Bir g n arkada m ile sohbet ederken o kitab ok ge e b rakma, kesin oku dedi Eee hemen hemen okuma tarz m z ayn olan ve yorumlar na g vendi im insan da ne ek deyince tamam dedim, okuyay m Neyse okumaya ba lad m Yazar n dili ak c sayfalar su gibi gidiyor, onda hi s k nt yok Lakin ya ben ne okuyorum, bu ne Adam tam bir kazan Kral Kaybederse bir ok okurun oku, ok be eneceksin demesi zerine alm oldu um bir kitapt Ama ne zaman s ra gelir okurum bilmiyordum yani pl n yapmam t m Bir g n arkada m ile sohbet ederken o kitab ok ge e b rakma, kesin oku dedi Eee hemen hemen okuma tarz m z ayn olan ve yorumlar na g vendi im insan da ne ek deyince tamam dedim, okuyay m Neyse okumaya ba lad m Yazar n dili ak c sayfalar su gibi gidiyor, onda hi s k nt yok Lakin ya ben ne okuyorum, bu ne Adam tam bir kazanova kt yle b yle de il Tamam, ok yak kl s z m ona, zengin vs ama g c k eden davran lar var Tam kar mda olsa, dayanamaz laf sokar dilimle d vebilirdim Zaten kazanova adamlar sevmem, birde bu y r yen ego, hep ben ben biri olunca sinir oldum Kitab okurken ara ara arkada m ile konu uyorum ya diyorum ben sinir oldum ya O da diyor devam et, detay vermeyeyim, bitirince konu al m Iyi tamam dedim Kitab okumaya devam ettim.Ve hi bir eyin asl nda g r nd gibi olmad n Buz da n n arkas na her zaman bak lmas gerekti ini Ah almaman n nemini Hayat m zda istersek baz eyleri de i tirebilece imizi Kaderimizi asl nda bilin alt m za fark nda olmadan i lediklerimizin ekillendirdi ini de okumu ve bir kez daha anlam oldum.Bir ey daha diyeyim Kenan karakterine o kadar k zan ben, son sayfalar okurken i im ac d diyebilirim Iyi ki bu kitab okumu um Her insan n kendinden ufak tefek bile olsa bir eyler bulabilece i g zel bir kitapt Tavsiye ederim Psikanaliz ile ilgilenenler i in g zel bir vaka al mas olmu Edebi y nden biraz zay f buldum ama zaten kitab n yaz l amac bu de il Di er taraftan ger ek hayattan rnekler i erdi i d n ld nde, ne kadar farkl hayatlar olabildi ini g rmek a s ndan ok de erli bir i eri i var ve okunmas n tavsiye ederim Bir de bu rneklerin T rkiye den olmas kitaba ayr bir de er kat yor. Bir psikiyatrist gozunden insan hikayesi dinlemeyi seviyorum Yazarin okudugum ilk kitabi, cok akici hizli okunan ve yazarin kader motifi olarak tabir ettigi kavrami da anlama imkani saglayan bir kitap Bir psikiyatrist olan G lseren Buday c o lu nun, hastalar ndan esinlenerek yazd bu romanda, ge mi te ya ad m z travmalar n nas l kaderimizi olu turdu u anlat l yor Hayat m z olu turan motifleri bulmak konusunda y reklendiriyor S r kleyici ve etkileyici bir roman kralkaybederse g lserenbuday c o lu 2019dafato unokuduklar Bilin alt m za desen desen i lenen an lar n karakterimizi hatta kaderimizi nas l belirledi ini, ger ek hastalar ndan esinlendi i bir hikayeyle anlat yor psikiyatrist yazar m z Son derece ak c , ve insan kendi i ine bakmaya te vik eden bir kurgu Ah o ocukluk travmalar ah sevilme ve g ven duymaya olan o do al a l m z Av na av olan bir avc n n hik yesi nsano lu ilk ocukluk y llar nda ya ad klar ndan ok etkilenir Hen z tam ortaya kmam bir heykel gibidir o hayat da onu ince ince ekillendirmeye al an usta bir heykelt ra Al r eline keskiyi, usul usul oyar Ama bazen keskiyi yle bir savurur ki, bir par a kopuverir ve o par ay bir daha kimse yerine koyamazKendini hep dorukta g r yor ve asla a a d meyece ini san yordu Ama bir g n hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu y re i Oysa pek ok kad n n g nl ne taht kurmu bir krald o Uzun s re ne kendi inand tahttan indi ine, ne de kad nlar Ama bir eylerin de i ti ini yine de ilk hisseden kad nlar oldu ona y llarca k le gibi itaat eden kad nlar Psikiyatrist Dr G lseren Buday c o lu Kral Kaybederse roman nda, doruklardan a a inmeyece ini sanan bir avc n n av na av olup yuvarlan n , kendini sevilmeyece ine inand rm mutsuz bir kad n n da trajik hayat i inde avken nas l avc oldu unu anlat yor


About the Author: Gülseren Budayıcıoğlu

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kral Kaybederse book, this is one of the most wanted Gülseren Budayıcıoğlu author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top