Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji PDF/EPUB Ê

Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji Ko ci a faszyzm Anatomia kolaboracji Popa Branco Dobrosavljevicia i jego syna zostawiono na koniec r bi c dziecko na kawa ki kazali ojcu odmawia modlitw za zmar ych Po tym wydarli w osy z g owy i brody, wy upili oczy i obdarli ywcem ze sk rymajar w Glinie kilkuset Serb w zap dzono do cerkwi Do ko cio a wpadli ustasze z siekierami i no ami Ci, kt rzy nie okazali za wiadcze o przej ciu na katolicyzm mia y je dwie osoby zostali w ko ciele zar ni ci Krwawa a nia trwa a od godzinywieczorem dorano i przez osiem nast pnych dni Znajdowano p niej wbite na pal dzieci z cz onkami powykr canymi od b lu Inicjatorami tego byli minister sprawiedliwo ci dr Mirko Puk i przeor klasztoru franciszka skiego w Cuntic, Hermenegildo w a Castimir Hermann Po tej masakrze,maja r Paveli zosta uroczy cie przyj ty przez papie a Piusa XII, kt ry w czasie tej audiencji udzieli mu b ogos awie stwa Tym samym Watykan udzieli poparcia dla nowego chorwackiego pa stwa Paveli by wcze niej skazany zaocznie przez s d pa stwowy na kar mierci za morderstwa, m in za zamach na kr la Aleksandra, jednak nie przeszkadza o to papie owi Kiedy jednak w rokuprzyby do Rzymu oficjalnie nasz szef MSZ, J zef Beck, papie odm wi mu audiencji, poniewa mia nieuregulowane ko cielnie sprawy ma e skie


About the Author: Mariusz Agnosiewicz

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kościół a faszyzm Anatomia kolaboracji book, this is one of the most wanted Mariusz Agnosiewicz author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top