Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları PDF ↠ Veren

Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları Bug ne kadar bir ok kitap ekim Yasas n sanki evrendeki tek yasa ve tek ba na b t n sorunlara cevap olacak bir z mm gibi ele ald Ancak bu kitaplar okuyanlar ya amlar nda yeterli de i imi meydana getiremeyince hayal k r kl na u rad lar nk ger ek b yle de ildi ekim Yasas kaderimize y n veren ok say daki evrensel yasalardan sadece bir tanesidir Di er yasalarla birlikte ya am n za uygulayamad n z m ddet e size hi bir katk sa layamazS n r tesi i te bu nedenle, bu kitab yay nl yorKaderimize y n veren bir ok evrensel yasa vard r Bunlar sadece bilmemiz bile ya am kalitemizi y kseltecek g ce sahiptir nk her biri biz istesek de istemesek de birlikte al yorlar ve daha sa l kl , daha mutlu, daha ba ar l , daha g l olmam z i in bizi uyar yor ve yol g steriyorlarHer sat r okuyucuyu i sel potansiyel g c n d ar ya kartmaya kodlanm , g c n i eri indeki Evrensel Yasalar dan alan bu kitap, size ait oldu u h lde, g remedi iniz hangi sakl ger eklerin sizi y netti ini anlat yorkadar Evrensel Yasayla, kaderinize y n veren etkenlere cevap veriyor Fark nda olmadan hangi Evrensel Yasa ya ayk r davrand n z ve bu y zden hangi sorunlarla kar la t n z vurguluyor Ard ndan pratik al t rmalarla, hangi Evrensel Yasa ya nas l uyumlanaca n z n bilgi ve tekniklerini veriyorGer ek hayat hik yelerinden rneklerle, size farkl bir bak a s sunuyor Kitab n kapa n a t n z andan itibaren, d nd n zden fazlas n bulaca n za haz r olun nk ilk kez bu kitap Evrensel Yasalar nda ki isel geli iminizde ve kaderinize y n vermenizde nas l davranaca n za dair ok a k bilgileri anla l r bir dille sizlerle payla yortp idefix kitap kaderimiz


About the Author: Sezaver Seçki

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları book, this is one of the most wanted Sezaver Seçki author readers around the world.10 thoughts on “Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları

  1. says:

    Harika bir yolculuktu yazara te ekk r ediyorum, sa olsun varolsun Her s z m z, hareketimiz, davran m z tavr m z bizi biz yap yor Her eyimize evren, evet diyor te bu y zden, dikkat etmemiz gerekiyor kendimize, evrensel ruhsal yasalara, do a anaya.Duymam z gerekiyor, cevaplar n k k i aretlerini uyar lar n etraf m zdakilerden, evreden, r yalar m zdan sezgilerimizden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top